C.3 CÁC LOẠI TRUYỀN ĐỘNG

TRONG CƠ KHÍ

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long

General Mechanical Engineering 3.02

§1. Khái niệm chung

- Có 2 loại chuyển động cơ bản trong cơ khí

+ Chuyển động quay quanh một trục

+ Chuyển động tịnh tiến theo một phương

- Hai chuyển động cơ bản trên rất dễ thực hiện trên thực tế

- Tất cả các chuyển động phức tạp đều được thực hiện dựa vào việc phối

hợp hai chuyển động cơ bản nói trên

- Ví dụ: gia công mặt cầu

- Chú ý nếu đổi chiều trong chuyển động tịnh tiến → sinh ra lực quán tính lớn

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long